Skip to main content

ترانسفورماتور تكفاز

امروزه نقش آنها به خصوص در شبکه هاي توزيع به منظور پايين آوردن تلفات شبکه بسيار پررنگ تر شده است.
با توجه به افزايش قيمت انرژي در کشور، استفاده از ترانسفورماتورهاي تکفاز که داراي تلفات بي باري کمتري نسبت به ترانسفورماتورهاي سه فاز هستند، سرمايه گذاري و هزينه هاي کمتري دربر دارد. بنابراين براي بارهاي تکفاز کوچک، ترانسفورماتورهاي تکفاز اقتصادي ترين گزينه مي باشند.