Skip to main content

ترانسفورماتور هرمتيك

ترانسفورماتور هرمتيك

در اين نوع از ترانسفورماتور ها از خاصيت ارتجاعي پره هاي خنك كننده (وله ها) براي جبران تغييرات حجم روغن استفاده مي شود.بطوريكه در اثر افزايش حجم روغن پره هاي باز و در اثر كاهش حجم پره ها فشره مي شوند .  نوسانات بار بار در طي عمر ترانسفورماتور مذكور پره ها را در معرض ديده خستگي قرار داده لذا طراحي اين تيپ از ترانسفورماتوها بايد به گونه اي باشد كه تنش وارده از حد تنش تسليم تجاوز ننمايد .
وله هاي اين تيپ از تزانسفورماتورها از ورق فولادي ST-12 با خاصيت ارتجاعي و تنش تسليم بالاتر نسبت به بدمه اصلي ميباشد.