رفتن به محتوای اصلی

ترانسفورماتور تكفاز

امروزه نقش آنها به خصوص در شبکه هاي توزيع به منظور پايين آوردن تلفات شبکه بسيار پررنگ تر شده است.
با توجه به افزايش قيمت انرژي در کشور، استفاده از ترانسفورماتورهاي تکفاز که داراي تلفات بي باري کمتري نسبت به ترانسفورماتورهاي سه فاز هستند، سرمايه گذاري و هزينه هاي کمتري دربر دارد. بنابراين براي بارهاي تکفاز کوچک، ترانسفورماتورهاي تکفاز اقتصادي ترين گزينه مي باشند.