رفتن به محتوای اصلی

ترانسفورماتور دوال ولتاژ

اين ترانسفورماتورها داراي دو ورودي مجزا بوده و قابليت كاركرد با دو سطح ولتاژ متفاوت را دارا مي بشاد.
اغلب جايي استفاده مي شوند كه ترانسفورماتور را قادر به استفاده از خطوط ۱۲۰v  و  ۲۴۰v مي كند . سمت اوليه دوسيم پيچ جداگانه منشعب مي شود و با يك ترمينال در انتهاي هر يك از سيم پيچ ها ، پس ۴ عدد سيسم يا ترمينال در سمت اوليه وجود خواهد داشت.