رفتن به محتوای اصلی

ترانسفورماتور يكسو ساز

در سيستم هاي حفاظت کاتدي با روش تزريق جريان ، به منظور تزريق جريان الکتريکي به سازه هاي تحت حفاظت از ترانسفورماتور رکتيفاير استفاده مي شود.اصول کار ترانسفورماتور رکتيفاير يکسو کردن برق متناوب ورودي ، تزريق و تثبيت جريان به سازه تحت حفاظت مي باشد.
ترانسفورماتور رکتيفايرهاي حفاظت کاتدي مناسب براي کار در شرايط محيطي مختلف نظير: مرطوب ، غبار آلود، نمک زار، داخل اتاق برق و... به صورت دائم کار تحت بار ساخته  مي شوند